Tsuki

  • Tsuki Schälmesser 8cm

  • Tsuki Officemesser 12,5cm

  • Tsuki Santoku 12,5cm

  • Tsuki Brotmesser 20cm

  • Tsuki Fleischmesser 20cm

  • Tsuki Kochmesser 20cm

  • Tsuki Santoku 18cm

  • Tsuki Hackmesser 17cm